Kraft Feuer Licht Luft Anfang Wärme Wasser
Wärme Licht Anfang Wasser Feuer Luft Kraft
Anfang Luft Wärme Kraft Wasser Licht Feuer
Feuer Wasser Luft Licht Wärme Kraft Anfang
Luft Anfang Kraft Feuer Licht Wasser Wärme
Licht Wärme Wasser Anfang Kraft Feuer Luft
Wasser Kraft Feuer Wärme Luft Anfang Licht